ad7i0778.jpg

Juridische informatie

(geregeld bij Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 inzake vertrouwen in de digitale economie)

WEBSITE EDITOR

TOERISTENBUREAU VAN BELLEDONNE CHARTREUSE
60 PLACE DE LA CAVE
38660 LA TERRASE

Verantwoordelijke uitgever: Alexandre Chalencon, directeur van het Office de Tourisme
Webmaster:communication@belledonne-chartreuse.com

CREATIE EN HOSTING VAN DE WEBSITE

Grafisch ontwerp: Agence Raccourci
Ontwikkeling: Agence Raccourci Agentschap Raccourci
Hosting: Agence Raccourci Agentschap Raccourci

FOTOCREDITS / VIDEO’S

Adrien Giral – Agence UROPE – L. Chaix – 717 Productie

VERTROUWELIJKHEID – PERSOONLIJKE GEGEVENS

De verzamelde gegevens worden verwerkt voor informatie- en communicatiedoeleinden door het resort Collet – Office de Tourisme Belledonne Chartreuse.

De gebruiker wordt geïnformeerd dat de uitgever van de website, in zijn hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking, persoonlijke gegevens van de gebruiker verwerkt voor de volgende hoofddoelen

  • de toegang tot de site en het gebruik van de inhoud en de functies die daarop worden aangeboden;
  • het verwerken, beheren en opvolgen van contact- en informatieaanvragen en de antwoorden daarop
  • het beheer van aanwervingen die voortvloeien uit een online sollicitatie (werk/samenwerking of stage): ontvangst en beoordeling van sollicitaties, uitnodigen van kandidaten en sollicitatiegesprekken, beslissing tot weigering of aanwerving;
  • het beheer van de relaties van de uitgever van de site met de gebruikers van de site en met zijn contacten (klanten/prospects) in het algemeen, inclusief communicatie- en marketingactiviteiten (met name segmentering, targeting, klantenwerving, nieuwsbrieven);
  • het uitvoeren en voorbereiden van studies, analyses, rapporten en statistieken;
  • het beheren van verzoeken van gebruikers om hun rechten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens uit te oefenen;
  • voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen die met name voortvloeien uit de activiteit van de uitgever van de site.

De hierboven vermelde doeleinden die de uitgever van de site nastreeft, vloeien voornamelijk voort uit het legitieme belang van de uitgever om zijn relaties met de gebruikers van de site en met zijn contacten (klanten/prospects) in het algemeen te controleren, te beheren en te organiseren, en om communicatieacties uit te voeren in het kader van zijn activiteit en zijn ontwikkeling, met name de economische ontwikkeling. Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van gebruikers is ook noodzakelijk om rekening te houden met en te reageren op verzoeken van gebruikers (bijvoorbeeld een verzoek om contact of informatie, een ongevraagde sollicitatie of een reactie op een aanbod voor een baan/samenwerking/stage, enz.)

De gegevens die in deze context worden verzameld, kunnen gegevens bevatten met betrekking tot de identiteit, contactgegevens of studie- en/of beroepsachtergrond van de gebruiker.

De gebruiker wordt op elk formulier voor het verzamelen van persoonsgegevens geïnformeerd dat de in te vullen velden verplicht zijn door de aanwezigheid van een sterretje (alle andere velden op deze formulieren zijn optioneel). Als de verplichte informatie niet wordt ingevuld, kan dit ertoe leiden dat het verzoek om gegevensverzameling niet wordt verwerkt of vertraging oploopt.

Tenzij anders aangegeven, met toestemming van de gebruiker, of tenzij de gegevens moeten worden gearchiveerd voor de wettelijke verjaringstermijnen en/of verplichte bewaartermijnen, worden gebruikersgegevens maximaal drie jaar bewaard vanaf het laatste contact tussen de gebruiker en de uitgever van de site. Gegevens met betrekking tot een sollicitatie voor een baan/samenwerking/stage worden maximaal twee jaar bewaard vanaf de ontvangst van de sollicitatie door de uitgever van de site.

De gebruiker heeft het recht om zijn gegevens op te vragen, in te zien, te corrigeren, te verwijderen en over te dragen, evenals het recht om de verwerking van zijn gegevens te laten beperken en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn gegevens, evenals het recht op colportage. Ze hebben ook het recht om algemene en specifieke richtlijnen te definiëren met betrekking tot het lot van hun persoonsgegevens en de manier waarop ze willen dat hun rechten worden uitgeoefend, indien van toepassing, na hun overlijden. In dit verband zullen in geval van overlijden van de gebruiker, waarvan de uitgever van de site op de hoogte wordt gesteld, zijn/haar gegevens worden gewist, tenzij het noodzakelijk is om deze gedurende een bepaalde periode te bewaren om redenen die verband houden met wettelijke en reglementaire verplichtingen van de uitgever van de site en/of wettelijke verjaringstermijnen (de gebruiker kan er ook voor kiezen om zijn/haar gegevens vóór het wissen te laten meedelen aan een door hem/haar aangewezen derde). Voor bepaalde verwerkingsdoeleinden kan uw voorafgaande toestemming vereist zijn. In dat geval hebt u natuurlijk het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken (zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die eerder door ons op deze basis is uitgevoerd).

Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door contact op te nemen met het Office de Tourisme Belledonne Chartreuse per e-mail(communication@belledonne-chartreuse.com) of per post (OFFICE DE TOURISME BELLEDONNE CHARTREUSE – 60 Place de la Cave 38660 LA TERRASSE).

Ten slotte heeft de gebruiker ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) als hij / zij van mening is dat de verwerking van zijn / haar persoonlijke gegevens door de uitgever van de site niet wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen.

AANSPRAKELIJKHEID

La station du Collet – Office de Tourisme Belledonne Chartreuse kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongemakken of schade die inherent zijn aan het gebruik van het internetnetwerk, met name een onderbreking van de dienst, inbraak van buitenaf of de aanwezigheid van computervirussen, of voor elke gebeurtenis die wordt gekwalificeerd als overmacht, in overeenstemming met de jurisprudentie.

Hoewel er grote zorg is besteed aan de creatie van deze site, kan het VVV-kantoor van Collet – Belledonne Chartreuse niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten.

Het station du Collet – Office de Tourisme Belledonne Chartreuse staat niet in voor de juistheid of volledigheid van de op de site gepubliceerde informatie. Het station du Collet – Office de Tourisme Belledonne Chartreuse kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe of indirecte schade die gebruikers of derden zouden kunnen lijden als gevolg van de op de site gepubliceerde informatie, of meer in het algemeen, als gevolg van de raadpleging en het gebruik van de site. De prijzen worden louter ter informatie gegeven.

Onder deze voorwaarden kan het Collet resort – Office de Tourisme Belledonne Chartreuse niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade geleden door gebruikers of derden die het gevolg zou kunnen zijn van op de site gepubliceerde informatie met betrekking tot vakantieaanbiedingen of in de commerciële relatie. Het vakantiepark Collet – Office de Tourisme Belledonne Chartreuse oefent geen toezicht uit op de sites die door middel van hyperlinks met de Site zijn verbonden en wijst alle verantwoordelijkheid voor deze sites en hun inhoud af.

GEBRUIK VAN COOKIES

De gebruiker wordt ervan op de hoogte gesteld dat de uitgever van de site gebruik maakt van cookies of andere soortgelijke technologieën (hierna cookies genoemd) op de site. Deze kunnen in de browser van de gebruiker worden geïnstalleerd, afhankelijk van de keuzes en opties die de gebruiker heeft aangegeven of op enig moment kan aangeven.

Cookies zijn bestanden van beperkte grootte, over het algemeen bestaande uit letters en cijfers (alfanumeriek formaat), die door een webserver in de browser van een gebruiker worden geplaatst om statusinformatie naar deze browser te sturen en dergelijke informatie van de browser terug te krijgen. De statusinformatie kan bijvoorbeeld een sessie-ID, een taal, een vervaldatum, een antwoorddomein, enz. zijn.

Er zijn verschillende soorten cookies

  • sessiecookies, die verdwijnen zodra de gebruiker de browser of site verlaat;
  • permanente cookies, die blijven totdat hun levensduur of geldigheid verloopt, of totdat de gebruiker ze verwijdert met behulp van de functies van de browser, bijvoorbeeld.

Tijdens hun levensduur of geldigheid maken cookies het mogelijk om statusinformatie op te slaan wanneer een browser de verschillende pagina’s van een website bezoekt of wanneer de browser op een later tijdstip terugkeert naar de website.

Details van de gebruikte cookies en hun doeleinden

Interne cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site

Deze cookies zorgen er alleen voor dat de site optimaal kan functioneren. Gebruikers kunnen bezwaar maken tegen deze cookies en ze verwijderen via hun browserinstellingen (zie hieronder). In dat geval kan de gebruikerservaring echter verslechteren.

Bezoekstatistieken cookies

Het doel van deze cookies is om bezoekstatistieken te produceren: tests, metingen en analyses van publiek, verkeer, browsen en prestaties. Het doel hiervan is de redacteur van de site in staat te stellen de site aan te passen aan de verzoeken en browservoorkeuren van gebruikers.

Hun werking is gebaseerd op de identificatie van “unieke bezoekers”, wat het vervolgens mogelijk maakt om het aantal bezoeken, het aantal bezoekers, het aantal bekeken pagina’s, de duur en het pad van de navigatie, de activiteit en interactiviteit van de bezoeker met de site, de frequentie van de bezoeken (site of pagina’s van de site), de prestaties van verschillende pagina’s van de site, enz. te meten.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle elementen van de website www.lecollet.com, met inbegrip van downloadbare documenten, worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken of octrooien. Ze zijn het exclusieve eigendom van het Collet resort – Office de Tourisme Belledonne Chartreuse. Dientengevolge mag u onder geen enkele omstandigheid en op geen enkele wijze de op de site gereproduceerde elementen geheel of gedeeltelijk reproduceren, representeren, distribueren, wijzigen of toekennen zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van het resort Le Collet – Office de Tourisme Belledonne Chartreuse.

DUUR

Deze voorwaarden zijn van toepassing zolang de door het Station du Collet – Office de Tourisme Belledonne Chartreuse aangeboden diensten online staan op de website www.lecollet.com.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht. In geval van een geschil en bij afwezigheid van een minnelijke schikking tussen de partijen, zijn de bevoegde Franse rechtbanken bevoegd.

Sluiten